POSTPOST GALLERY: Daniela Ponomarevová: Mode:unreal

Daniela Ponomarevová: Mode:unreal
Vernisáž: 6.9. 2021 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 6.9. – 1.10. 2021
Adresa: Brno, Orlí 22
Kurátorka: Viktória Pardovičová
Marketing: Tamara Pavlechová
Grafika: Terézia Pisoňová

Inštalácia balansuje na hranici možností chápania reality fyzického a virtuálneho priestoru. Apeluje na princípy fungovania spoločnosti, vplyv skresleného vnímania transformácií online prostredí či nutnú naivitu armád vykorisťovaných pracovníkov konzumnej spoločnosti. Zároveň je pozvaním pod povrch vizuálne nasýteného, no kulisami formovaného sveta nebezpečnej každodennosti. V kontexte priestoru Postpost gallery autorka vytvára svet-organizmus vychádzajúci zo série prác postupne vznikajúcich v uplynulom roku, ktoré inštaluje na hraniciach času a priestoru, prežívania v prítomnosti a virtualite onlinu či prostredí svetov človek-stroj.
Autorka vytvára asambláž kresieb-grafík transformujúcich sa do objektov či 3D variácií malých, samostatných entít, dohromady tvoriacich celok-billboard medzi sklom a skutočnosťou. Vznikajú obrazovky, ktoré napriek svojej precíznej technike kresby a použitiu rôznych často odpadových materiálov a tavného lepidla tvoria obraz, virtuálne i reálne interagujúci s off-line prostredím galérie.

Daniela Ponomarevová je študentkou FaVU VUT v Brne. Východzím médiom jej tvorby je kresba, ktorú prirodzeným spôsobom ďalej transformuje v rovinách objektov či inštalácií. Jej diela sú často sprevádzané textom doplňujúcim kritické myslenie, vizualitu i ideologicky vrstevnatú materialitu kresieb-objektov. Spolu so sestrou i samostatne bola súčasťou výstav (napr. Galerie TIC, Umakart, Terén, …) či festivalu LUSTR. Taktiež je autorkou viacerých publikácií komunikujúcich v médiu kresby i textu, predstavujúcich témy intímneho prežívania sveta, kríženia reality a virtuality, spolu s apelmi na chorobnosť súčasnej doby konzumného fungovania spoločnosti, ktoré sú explicitne prítomné v dimenziách celej jej tvorby.

Instagram